top of page

Výpravní budova Straškov

Straškov-D.6. SNS Pohledy S+Z.jpg
Straškov-D.5. SNS Pohledy J+V.jpg

Výpravní budova zastávky Straškov je cca 100 let stará. Navrhované opravy mají za cíl vyměnit střešní krytinu a výplně otvorů ve fasádě, dále opravu celé fasády a to včetně sanace soklového zdiva a včetně zateplení fasády z důvodu odstranění tepelných mostů a vyrovnání fasády. Součástí opravy fasády je i zmenšení počtu instalačních skříní na fasádě. Provede se jejich sloučení či přemístění do prostor bývalého skladu OP18, to si vyžádá drobné dispoziční úpravy. Stávající sociální zázemí zastávky je nevyužívané, proto budou tyto místnosti zrušeny. Vznikne nová místnost využívaná pro noclehárnu.

Ve fasádě se nachází několik rozvodných a kabelových skříní, které zde byly dosti nahodile umístěny. V rámci oprav budou tyto silnoproudé skříně přesunuty do nové elektrorozvodny vyjma připojovací a elektroměrné skříně jež zůstanou na fasádě. V samostatném projektu bude navrženo řešení odvodu srážkových vod z okapů, tak aby nedocházelo degradaci soklových konstrukcí. Přistavěné zádveří k západnímu štítu budovy bude kompletně zbouráno.

Provedením výše uvedených oprav dojde ke zkvalitnění nejen pohledových ale i tepelně technických vlastností výplní otvorů a fasády. V úvahu připadá provést dodatečnou izolaci stropních konstrukcí v půdních prostorech. Což by znamenalo, na podlahy půdních prostor položit tepelnou izolaci z minerální vaty a provést v těchto prostorech revizní dřevěné lávky ke komínům a střešním výlezům. Na zvážení je také způsob vytápění v bytových jednotkách, kde jsou nyní instalovaná přímotopná plynová topidla s mnoha vyústěními do fasády. 

bottom of page